Oferta

oferta

Oferta moich usług:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji
 • ewidencji wyposażenia 
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy
 • możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta
 • konsultacje i porady.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów:
 • ocena dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w księdze
 • rejestr zakupu i sprzedaży VAT
 • ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji
 • ewidencja wyposażenia 
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzunijnych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych
 • sporządzenie zeznania rocznego
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z postanowieniami umowy
 • możliwość odbioru dokumentów księgowych z siedziby klienta
 • konsultacje i porady
Księgi Handlowe:
 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych)
 • ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych
  jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku VAT oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • kontrola należności i zobowiązań, wystawianie potwierdzeń sald,
 • sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg za bieżący rok do czasu ich wydania zgodnie z umową,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta
Obsługa kadrowo – płacowa:
 • zbudowanie bazy danych pracowników
 • zakładanie oraz bieżąca aktualizacja teczek personalnych
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowujących
 • prowadzenie zestawień nieobecności pracowników, w tym: urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, zwolnień lekarskich i innych nieobecności
 • monitoring ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie listy płac
 • wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • zasiłki chorobowe
 • zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych
 • opracowywanie informacji dla ubezpieczonych pracowników
 • szykowanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach
 • prowadzenie sprawozdawczości i analityki zatrudnienia dla potrzeb ZUS oraz Urzędu Statystycznego
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowych, płacowych na życzenie Klienta
 • opracowywanie regulaminów: pracy, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Usługi dodatkowe:
 • Windykacja – sporządzanie wezwań do zapłaty, monitów
 • Sporządzenie not odsetkowych
 • Sporządzenie not korygujących
 • Sporządzanie ewidencji przebiegu pojazdu
 • Przygotowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • Składanie wniosków o nie zaleganie do US i  ZUS
 • Dodatkowa sprawozdawczość
 • Monitoring płatności  (informowanie kontrahentów klienta o zbliżającym się terminie płatności lub jego przekroczeniu; w wersji rozszerzonej także wysyłanie wezwań do zapłaty)

Zachęcam do zapoznania się z podstroną Cennik.